Skriv ut

Ø       Som tillitsvalgt skal du kjenne til og informere studentene om hvilke verv de kan engasjere seg i. Du bør vektlegge ovenfor studentene at vi jobber for at HiØ skal være en aktiv skole, der man krever at studentene er medaktører i det som skjer. Dette gjelder spesielt for deg som er tillitsvalgt i klasser / kull.

 

Ø       Du får gyldig fritak fra undervisning og praksis for klassetillitsvalgtarbeid og -møter. Dette er udiskutabelt!

 

Ø       Du får en bekreftelse på vervet ditt (generell attest) fra rektor eller dekan.

 

Ø       Som medlem av et studentorgan, styre, råd eller utvalg har man møteplikt på møtene. Bekreftelse på verv fra rektor utstedes kun til studentrepresentanter som har møtt opp på mer enn 2/3 av de innkalte møtene. Dette gjelder også for tillitsvalgte i klasser / kull hvor studentrådet innkaller til møte. Husk at det er de tillitsvalgte i hver klasse/kull som er nøkkelpersonene for at studentdemokratiet skal fungere.

 

Ø       Ved behov skal den studenttillitsvalgte få tilgang til gratis bruk av kopiering, telefon og faks for bruk i sitt arbeid. Dette gjøres ved kontakt med studentrådet. Det samme gjelder behov for materiell.

 

Ø       Det blir også stilt krav til deg som studentrepresentant i forhold til å stille forberedt i sakene som skal opp på møtene. Det kan ofte være lurt å diskutere med dine medstudenter på forhånd for å få andre synspunkter i vurderingen din.

 

Ø       Uansett verv i studentdemokratiet har man gyldig fritak fra praksis og undervisning (også obligatorisk) for å kunne delta på møter, opplæring og seminarer i regi av studentorganene eller styret/rådet/utvalget man er medlem av. Dette er udiskutabelt!

 

Ø       Alle studenter med et verv ved høgskolen har obligatorisk møteplikt på det årlige Fellesseminaret som holdes i januar/februar. Her diskuteres saker som har lokal eller nasjonal betydning, og man har interessante innledere.

 

Ø       Alle møter i styrer, råd og utvalg ved høgskolen skal være åpne. Dvs. at hvem som helst kan komme og observere møtene, men det er kun medlemmene som har tale- og stemmerett. I noen tilfeller kan møtet innvilge observatører talerett hvis dette kan ha betydning for saken.

 

Ø       Alle med verv i studentdemokratiet skal få opplæring for å kunne skjøtte sitt verv på en best mulig måte. Dette er et felles ansvar fra både studentorganenes og høgskolens side.

 

Ø       Det er et prinsipp at alle saker skal løses på lavest mulig nivå. Dersom man ikke klarer å løse sakene på riktig nivå, skal man ta saken videre til rette instans; studentrådet for avdelingsvise problemer, og Studentparlamentet for saker som omhandler alle eller flere avdelinger ved høgskolen